Získali sme ocenenie za otvorenosť, poctivosť a zodpovednosť

Hospodárske noviny, 24. októbra 2012

Sú otvorení, poctiví a zodpovední

Poznáme sedem najotvorenejších slovenských spoločností obchodovaných na regulovanom trhu.

Sedem najtransparentnejších a najotvorenejších slovenských spoločností si včera večer v Bratislave prevzalo ocenenie Stredoeurópskej asociácie správy a riadenia spoločností – Central European Corporate Governance Association (CECGA).

Asociácia ocenila ich otvorenosť, rozsah a vypovedaciu schopnosť informácií, ktoré spoločnosti zverejnili vo svojich výročných správach za rok 2011. Sú to spoločnosti, ktorých cenné papiere sú obchodované na regulovanom trhu.

„Tak ako v čase krízy v rokoch 1938 – 1939 povedal uznávaný podnikateľ pán Tomáš Baťa, že mravná bieda je príčinou krízy a hospodársky úpadok jej následkom, tak aj dnes platí, že dodržiavanie zásad postavených na princípe otvorenosti, poctivosti a zodpovednosti pri každodennom rozhodovaní manažérov a správnych orgánov je prvým predpokladom zvládnutia dopadov krízy a prevenciou jej ďalšieho pokračovania,“ uviedla pre HN výkonná riaditeľka a podpredsedníčka Správnej rady CECGA Barbora Lazárová.

Prieskum

Cieľom prieskumu asociácie bolo zistiť rozsah, kvalitu a dostupnosť informácií o správe a riadení pre investorov a akcionárov a vyzdvihnúť spoločnosti, ktoré príkladne pristúpili k plneniu tejto informačnej povinnosti.

Pri prieskume CECGA vychádzala z verejne dostupných zdrojov informácií určených pre investorov a akcionárov, a síce z Centrálnej evidencie regulovaných informácií Národnej banky Slovenska a z internetových stránok dotknutých spoločností.

Prieskum bol zameraný na 96 spoločností, ktorých cenné papiere sú obchodované na regulovanom trhu.

Závery

Prieskum poukázal na niekoľko skutočností:

– 13 spoločností ani len nezaznamenalo, že kódex bol v roku 2008 aktualizovaný

– 16 spoločností si vysvetlilo informačnú povinnosť tak, že si vytvorili vlastný firemný kódex a deklarujú, že ho dodržiavajú (zjavne nepochopili kódex a jeho princípy)

– 13 spoločností sa k dodržiavaniu princípov správy a riadenia nevyjadrilo, resp. výročnú správu vôbec nezverejnili

– mnohé spoločnosti si informačnú povinnosť splnili len formálne

Povzbudivé je zistenie, že 26 spoločností sa veľmi prehľadne vyjadrilo k úrovni implementácie jednotlivých princípov správy a riadenia spoločností. Práve z týchto spoločností CECGA vyhodnotila 7 najlepších z hľadiska otvorenosti, rozsahu a vypovedacej schopnosti informácií zverejnených vo vyhlásení.

zdroj: http://hnonline.sk/ekonomika/c1-58082310-su-otvoreni-poctivi-a-zodpovedni